ТОВЧ МЭДЭЭШүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны

... дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

ЭВЛЭРЛИЙН ГЭРЭЭ

 

........ он ....... сар ....... өдөр                                                    ______________аймаг/хот

   

Өргөдөл гаргагч:

_______________________эцэг/эх/-ийн нэр________________________өөрийн нэр ________________________регистрийн дугаартай, 

 

Хуулийн этгээд /хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд/-ийн нэр:______________________________ улсын бүртгэлийн дугаар_______________________________, регистрийн дугаар     _____________________________________________________________________

 

Хаяг:___________________аймаг/хот,___________________сум/дүүрэг,______________баг/хороо,__________хороолол,__________байр/гудамж,_______тоотод суух

 

Уригдагч тал:

__________________________эцэг/эх/-ийн нэр___________________өөрийн нэр _________________________регистрийн дугаартай,

 

Хуулийн этгээд /хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд/-ийн нэр:_________________________ улсын бүртгэлийн дугаар_____________________________ ,регистрийн дугаар _____________________________________________________________________

 

Хаяг:______________________аймаг/хот,__________________сум/дүүрэг__________________баг/хороо,_______________хороолол,___________байр/гудамж,_____ тоотод суух

_______________________________________________________________маргаан бүхий өргөдлийг ...... оны ....... сарын ........ өдөр хүлээн авав.

 

Өргөдөл гаргагч өргөдөлдөө:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Уригдагч тал тайлбартаа:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд өргөдөл гаргагч______________________                           уригдагч тал_____________________нар ___________________________шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч _______________________________________________ /нэр/-ийн дэмжлэгтэйгээр______________________________________маргааны талаар харилцан тохиролцож, Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 26 дугаар зүйл, Иргэний хуулийн 189 дүгээр зүйлийн 189.1 дэх хэсгийг үндэслэн эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагааны явцад дараах зүйлийг тохиролцож, доор дурдсанаар эвлэрлийн гэрээ байгуулав.

 

1.Харилцан тохиролцсон нөхцөл:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Улсын тэмдэгтийн хураамж:

 

2.1.Улсын тэмдэгтийн хураамжид өргөдөл гаргагчаас төлсөн _____________________төгрөг, __________________төгрөг төсвийн орлого болсон.

2.2.Уригдагч талаас улсын тэмдэгтийн хураамж __________________төгрөг гаргуулан _____________________олгохоор тохиролцов. 

 

3.Бусад тохиролцоо:____________________________________________________

 

4.Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт зааснаар эвлэрлийн гэрээг шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулахаар тохиролцов.

 

            

            

ЭВЛЭРЛИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН

 

            Өргөдөл гаргагч: __________________ / _____________________ /

                                                                            /Гарын үсэг/                                  /Гарын үсгийн тайлал/   

 

            Уригдагч тал:___________________ / _____________________ /

                                              /Гарын үсэг/                                  /Гарын үсгийн тайлал/   

 

            Эвлэрүүлэн зуучлагч:______________ / ____________________ /

                                                                                /Гарын үсэг/                              /Гарын үсгийн тайлал/ 

 

/гарын үсгийг хуудас бүр дээр зурна/  

 

 

 

............ оны ............. дугаар сарын ............-ны өдөр

  


Хэрэгцээт линк

© Copyright 2020. Сэлэнгэ аймаг Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газар